Politechnika Opolska - strona główna

Informacje dla kandydatów niepełnosprawnych


Politechnika Opolska podejmuje szereg działań celem likwidacji barier architektonicznych i mentalnych dla uczynienia uczelni miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia równego dostępu do wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkim osobom bez względu na stan ich zdrowia.:

Przyjmując na studia osobę z niepełnosprawnością Politechnika Opolska zobowiązuje się zatem do przekazania równoważnej w stosunku do innych ilości wiedzy oraz do ekwiwalentnego sprawdzenia stopnia jej przyswojenia. Dyplom ukończenia uczelni powinien być wart tyle samo w przypadku każdego studenta.

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom z niepełnosprawnościami studiującymi na Politechnice Opolskiej.
 • zmiany w Regulaminie studiów:
  W roku akademickim 2013/2014 zostały wprowadzone istotne zmiany w Regulaminie studiów, mające na celu dostosowanie procesu studiowania do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.po.opole.pl
 • stypendium:
  Każdego roku akademickiego Prorektor ds. Dydaktyki ustala wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami. Kwota przyznanego stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności podanego w orzeczeniu o niepełnosprawności. Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane wyłącznie na wniosek studenta,
 • Biblioteki Politechniki Opolskiej:
  • obsługa poza kolejnością,
  • wypożyczanie do 15 tytułów na okres 6 miesięcy,
  • upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w ich imieniu.
 • Akademickie Biuro Karier:
  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy,
  • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej,
  • uczestnictwo w Targach Pracy.
 • Centrum Pomocy Psychologicznej
  udziela wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień.

Model wsparcia osób z niepełnosprawnością przyjęty na Politechnice Opolskiej

Model wsparcia opiera się na pracy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora.

Na Politechnice Opolskiej jest to funkcja wykonywana obok normalnie realizowanej pracy dydaktyczno-naukowej. Pełnomocnik podlega w swojej merytorycznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych bezpośrednio Prorektorowi ds. Dydaktyki. Pełnomocnik w zakresie spraw finansowych dodatkowo musi uzyskać kontrasygnatę Kwestora na wszystkich dokumentach finansowych.

Do zadań Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych należy m.in.:

 • podejmowanie działań na rzecz propagowania Politechniki Opolskiej jako uczelni wyższej przyjaznej osobom z różnego typu niepełnosprawnościami, mi.in: prowadzenie strony internetowej;
 • podejmowanie działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych, organizacyjnych oraz mentalnych wobec osób z różnego typu niepełnosprawnościami, m.in.:
  • zakup specjalistycznego sprzętu,
  • zakup książek dla nowego działu w Bibliotece Głównej PO: Biblioteka Osób Niepełnosprawnych,
 • pomoc udzielana studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiowaniem na Politechnice Opolskiej.

Współpraca pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych z otoczeniem zewnętrznym mająca na celu likwidację barier architektonicznych: Dysfunkcja ruchu:

 • dźwigi osobowo – towarowe oraz WC znajdują się w budynkach:
  • Wydział Edukacji Technicznej i Logistyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Instytut Konfucjusza i administracja PO na terenie II Kampusu PO;
  • Wydział Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48;
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki przy ul. St. Sosnowskiego 31;
  • Wydział Mechaniczny przy ul. S. Mikołajczyka 5;
  • Centrum Obsługi Studenta przy ul. S. Mikołajczyka 16.
 • Dysfunkcja słuchu:
  • kupno i montaż 13 pętli induktofonicznych: obecnie są dwie pętle induktofoniczne na każdym wydziale Politechniki Opolskiej oraz jedna pętla w Rektoracie.
 • Dysfunkcja wzroku:
  • udźwiękowienie stron internetowych Politechniki Opolskiej;
  • utworzenie stanowiska multimedialnego w Czytelni Głównej Biblioteki Politechniki Opolskiej;
  • zakup 7 skanerów ze specjalistycznym oprogramowaniem - po jednym egzemplarzu w każdej bibliotece wydziałowej oraz w czytelni głównej Politechniki Opolskiej i w Centrum Obsługi Studenta. Sprzęt zakupiony na potrzeby działania Wypożyczalni Specjalistycznego Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.

Działania na rzecz wprowadzenia równych szans osobom z niepełnosprawnościami w dostępie do edukacji na Politechnice Opolskiej:

Podnoszenie świadomości społecznej, m.in.:

 • we wrześniu 2014 r. odbędą się szkolenia na temat sposób zachowania i nauczania osób z różnego typu dysfunkcjami organizmu dla każdego wydziału Politechniki Opolskiej i COS. Grupa uczestników szkolenia powinna liczyć: 10 – 15 osób wybieranych wśród pracowników naukowo – dydaktycznych na każdym wydziale oraz 10 – 15 pracowników administracyjnych COS oraz czytelni bibliotek PO;
 • zakup nowych wózków ruchowych wykorzystywanych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego:
  • aktywność ruchowa adaptacyjna,
  • sport osób niepełnosprawnych.

W zajęciach uczestniczą studenci zdrowi i studenci niepełnosprawni.

Więcej informacji na stronie: www.niepelnosprawni.po.opole.pl.