Politechnika Opolska - strona główna

Potwierdzanie efektów uczenia się


O potwierdzenie efektów uczenia, kandydaci na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021, mogą ubiegać się na kierunkach: 

 • budownictwo – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • ekonomia - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • inżynieria środowiska - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • logistyka – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • mechanika i budowa maszyn – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • mechatronika – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • technologia żywności i żywienie człowieka - studia I stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • zarządzanie - studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki.

Do pobrania: wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się 

Wniosek należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w  semestrze zimowym) oraz do dnia 31 października 2020 r. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w semestrze letnim), w Dziale Kształcenia w pokoju 205 E przy ul. Mikołajczyka 5, w godz. od 8.00 do 14.00 (tel.: 77 4498333, e-mail: dzk@po.opole.pl). 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. świadectwo dojrzałości lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,
 2. kwalifikację pełną na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) potwierdzoną dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium pracowników służb społecznych albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 3. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 4. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK potwierdzoną dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

Do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się należy dołączyć następujące dokumenty

 1. świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 2. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowisko oraz realizowany zakres zadań;
 4. opis doświadczenia zawodowego;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Politechniki Opolskiej przyjmującego dokumenty); 
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadane efekty uczenia się.

Akty prawne