Politechnika Opolska - strona główna

Jak zostać studentem


Krok 1.

Załóż konto w internetowym systemie rejestracji kandydatów IRK dostępnym na stronie rekrutacyjnej Politechniki Opolskiej. Po założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty login i hasło.

Krok 2.

Zaloguj się do systemu rejestracyjnego IRK i wybierz kierunek studiów. Po wybraniu kierunku zostanie wygenerowany Twój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną. 

Przy rejestracji na studia II stopnia sprawdź, czy kierunek studiów, który ukończyłeś na I stopniu uprawnia cię do rekrutacji na wybrany przez ciebie kierunek studiów II stopnia. Możesz to zrobić przeglądając wykaz kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia.   

Krok 3.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjną wnoszona jest dla każdego wybranego kierunku studiów na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK (numer ten jest inny dla każdego kandydata). 

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Aby przyspieszyć wpływ pieniędzy na konto doradzamy korzystanie z banków internetowych.

Krok 4.

Po dokonaniu wpłaty do programu IRK należy wpisać oceny (stara matura) lub punkty procentowe (nowa matura) uzyskane z egzaminu dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia należy podać ocenę z dyplomu.

Krok 5.

Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej w systemie IRK zostanie opublikowany komunikat „zakwalifikowany” lub„niezakwalifikowany” w terminie podanym w Terminarzu rekrutacji. Swój status możesz również sprawdzić w punkcie rekrutacyjnym.

Krok 6.

Po zakończeniu etapu kwalifikacji, osoby zakwalifikowane składają w punkcie rekrutacyjnym komplet dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania dokumentów znajdziesz tutaj

Składanie dokumentów 
Dokumenty będą przyjmowane w punkcie rekrutacyjnym znajdującym się w budynku Łącznik, 45-271 Opole, ul. Mikołajczyka 16. Terminy dyżurów Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych znajdują się z zakładce TERMINARZ REKRUTACJI

Dokumentów nie musisz składać osobiście. Pamiętaj jednak, że podanie wydrukowane z systemu powinieneśwłasnoręcznie podpisać. Przekazując złożenie swoich dokumentów innej osobie musisz mieć pewność, że ta osoba zachowa się odpowiedzialnie i przekaże Twoje dokumenty do punktu rekrutacyjnego. Konieczne jest także, aby osoba składająca za Ciebie dokumenty posiadała Twój dowód osobisty lub kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną we właściwym urzędzie uprawnionym do wydawania dowodów osobistych i wszystkie oryginały dokumentów. 

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową. — najlepiej za potwierdzeniem odbioru (np. listem poleconym). Pamiętaj, że nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin wpłynięcia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej

Dokumenty można przesłać na adres:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Zespół Dydaktyczny Łącznik 
ul. Mikołajczyka 16, 
45-271 Opole 
z dopiskiem: REKRUTACJA — (kierunek)


Pamiętaj — przesyłając dokumenty pocztą musisz mieć pewność, że są one kompletne i poprawnie wypełnione, ponieważ brak jakiegokolwiek dokumentu, bądź błędne wypełnienie podania będzie podstawą do skreślenia Ciebie z listy kandydatów na studia. 

Zalecamy Ci jednak osobiste składanie dokumentów, gdyż jedynie wówczas masz pewność, że Twoje dokumenty dotarły na czas, we właściwe miejsce, są kompletne i poprawnie wypełnione.